Hyskjet naturreservat

Areal: ca 525 dekar
Oppretta: 27. juni 2003

Formålet med fredinga er å ta vare på ei av dei best utvikla edllauvskogane i fjordstroka på Sunnmøre med det naturlege plante- og dyrelivet.