Nordheimsdalen naturreservat

Areal: 13,3 km2
Oppretta: 17. desember 1999

Formålet med fredinga er å sikre eit skogområde med alt av naturlege plante- og dyreliv. Av spesielle kvalitetar kan  nemnast at området utgjer eit intakt nedbørsfelt med ein skoggradient frå fjøre til fjell, og som har eit uvanleg stort mangfald av ulike furuskogtypar som høyrer heime i dei indre fjordstroka, til dels med eit urskogpreg som truleg er det sterkaste ein finn på Vestlandet.